Privātuma politika

1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir bierība "4. maija Deklarācijas klubs", Reģ.nr. 40008036415, adrese: Rīga, Mazā Trokšņu iela 2, LV-1050, mājaslapa: 4maijs.lv, e-pasts: info@4maijs.lv, tālrunis: +371 29274083.

2. Privātuma politikas mērķis

Pārzinis rūpējas par datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt datu subjektam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Linda Gurecka (info@4maijs.lv, tālr.+371 29274083).

4. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Ja datu subjekts Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai sazinātos ar datu subjektu un izpildītu datu subjekta prasījumu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma.

5. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem vai biedriem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, primāri, saziņai. Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis var izmantot daļēji arī ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuru pakalpojuma sniedzēji stingri ievēro Pārziņa norādījumus attiecībā uz personas datu apstrādi.

7. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa biedri, esošie un nākotnes potenciālie partneri, kā arī personas, kuras sazinās ar Pārzini.

8. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

9. Datu glabāšanas ilgums

Pārzinis personas datus izdzēš vēlākais sešus mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, ja vien nepastāv citi tiesiski nosacījumi datu ilgākai uzglabāšanai.

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, klātienē Pārziņa reģistrētajā adresē vai elektroniskā formā, sūtot to uz Pārziņa e-pata adresi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt konkrētu savu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī uzzināt, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā.

Datu subjektam nav tiesību pieprasīt informāciju par citu datu subjektu.

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.

Ielādējas ...