Voldermārs Strīķis

Dzimis 1936. gada 24. februārī Geidžos Lietuvā. 

Izglītība: Geidžu pamatskola (1947), Tirkšļu astoņgadīgā skola (1950), Klaipēdas Lauksaimniecības tehnikums (1955), Kazdangas Lauksaimniecības tehnikums (1956), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Agronomijas fakultāte (1961). Aizstāvējis ekono­mikas zinātņu kandidāta disertāciju (1967), agronomijas zinātņu doktors (1992). 

Darba gaitas uzsāka lauku darbos vispirms vecāku saimniecībā kā gans, tad kolhozā (1950–1952), pēc augstākās izglītības iegūša­nas sāka strādāt Talsu rajona Lauksaimniecības pārvaldē kā agronoms (1961–1963), tad pievērsās akadēmiskajai karjerai LLA kā Ekonomikas zinātniskās laboratorijas zinātnis­kais līdzstrādnieks un vadītājs (1963–1967), Ekonomikas katedras vecākais pasniedzējs (1967–1969), docents (1969–1986), profesors (kopš 1986. gada). Bijis katedras vadītājs (1987–1989), Ekonomikas fakultātes dekāns (1968–1987), mācību prorektors (1987–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. 

Atmodas laikā iesaistījās dažādos pasākumos Latvijā un Lietuvā. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu Ugāles 201. vēlēšanu apgabalā. Par V. Strīķi nobalsoja 3419 no 3652 vēlētājiem. 

AP darbojās kā Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas priekšsēdētājs, aktīvi piedalījās agrārās reformas un ar to saistīto likumdošanas aktu izstrādē. 

Ilgstoši kā rektors vadīja Latvijas Lauksaimniecības universitāti (1992–2001), vienlaicīgi aktīvi darbojās akadēmiskajā jomā Latvijā un starptautiski (arī Baltijas un Ziemeļvalstu universitāšu padomēs), arī kā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidents, rektoru padomes priekšsēdētājs, Krievijas Lauksaimniecības un Zviedrijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmiju ārzemju loceklis. Kā Latvijas Zemnieku sa­vienības pārstāvis ievēlēts un darbojās Jelgavas pilsētas domē. 

Daudzu zinātnisku publikāciju autors, regulāri eksperta statusā sniedza konsultācijas Zemkopības ministrijai. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1998), Norvēģijas Svētā Olava ordenis (1998), 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...